תקנון אתר ותנאי שימוש

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר "מעשינו" אשר כתובתו www.maaseinu.co.il (להלן: "האתר"), האתר מופעל על ידי מעשינו גרופ (להלן:" מפעיל האתר".

האתר מהווה פלטפורמה למתן פתרונות לקידום ושיווק ברשתות החברתיות .

כל האמור בתנאי שימוש אלו (להלן: "ההסכם") נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

שימוש, כניסה, התחברות לאתר והזמנת שירותים ממנו, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה, לכל הודעה המוצגת באמצעות האתר ולשירותים שהזמנת דרך האתר ו/או דרך נציג.

אתה מצהיר ומתחייב שהנך כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה וכן כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

הגדרות

"האתר" – האתר ו/או בעל האתר ו/או נותן השירות ו/או הנציגים, הנהלת ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.

"המשתמשים" ו/או "הלקוחות" – המשתמשים באתר ו/או הלקוחות אשר נרשמו לשירותי האתר.

"השירותים", "הפריטים" – כל שירות שמוצע למכירה באתר.

"פעילות" ו/או "פעילות העסק"- כל שירות המוצע באתר לצורך מתן שירות ללקוחות.

"הפלטפורמות"- פייסבוק, אינסטגרם וכיוצ"ב.

פעילות האתר

האתר מספק פתרונות שיווק וקידום דיגיטליים ברשתות החברתיות פייסבוק ואינסטגרם.

השירות יינתן לעמודים ציבוריים בלבד, והאחריות לווידוא אופי העמוד טרם רכישת שירותי האתר היא על המשתמש בלבד.

הגבלת אחריות האתר

המידע באתר, ניתן AS IS ואינו מתחייב לדיוקו או נכונותו ובוודאי שאינו מהווה חוות דעת מקצועית.

כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע באתר ו/או יימסר בשיחת ייעוץ, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה ו/או חוות דעת כזו או אחרת. כלומר, האחריות על השימוש במידע שיימצא באתר או יימסר בשיחה הוא על המשתמש בלבד ועל פי הנחיות מקצועיות (שהאתר איננו מתחייב לגביהן).

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.

חלק משירותי החברה יהיו כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הפלטפורמות. בעל האתר לא ישא באחריות לפעולות שאינן בשליטתו.

הפלטפורמות הינן גופי פרסום בינלאומיים גדולים עם תקנון מקיף ונוקשה המשתנה מעת לעת, לעיתים גם בהתראה קצרה. שינויים אלו מובילים לעיתים לפסילה בלתי צפויה של מודעות, שינויים בביצועים ולעיתים גם לסגירה של חשבונות פרסום. לנותן השירות אין יכולת לשלוט או להשפיע על התהליך והכללים.

מתן השירות על ידי נותן השירות כפוף למתן השירות על ידי הפלטפורמה. ככל שתבצע חסימה ו/או שיבוש של השירות, יינתן שירות שיווקי בקירוב לשירות הנרכש.

ככל שהעמודים נשוא הרכישה נחסמו ו/או שובשו על ידי הפלטפורמותנותן השירות לא ישא באחריות לפעילות.

על המשתמש חלה האחריות לעיין בתנאי השימוש של הפלטפורמות, ובשימוש בשירותי האתר, מסכים המשתמש לתנאי השימוש של הפלטפורמות, ולסנקציות שהן מטילות.

נותן השירות שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר. כמו כן, נותן השירות שומר לעצמו את הזכות להוסיף ולהוריד שירותים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

נותן השירות ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש בשירות האתר.

הלקוח לוקח על עצמו את מלוא האחריות. אין לו ולא תהיה לו כל תביעה כנגד נותן השירות.

נותן השירות אינו ערב לתוצאות, לכמות לידים, למספר פניות או למכירות מובטחות.

רישיון שימוש מוגבל

בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש אישי בשירותי האתר.

ככל שהנך מתקשר עם האתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאיי הסכם זה.

רישיון השימוש ניתן למשתמש בלבד, והוא אינו רשאי להעבירו לאחר בין אם בתמורה ובין שלא בתמורה.

עסקה לא תשתכלל עד אשר הנהלת האתר אישרה אותה.

להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש או שהמשתמש אינו עומד בתנאי וכללי השימוש באתר, או שחל כישלון מחשובי בביצוע העסקה או על פי כל דין אחר המקובל.

נותן השירות ו/או מי מטעמו אינו מתחייב לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.

חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר ו/או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר ו/או לעשות שימוש בלתי סביר שאינו טבעי למשתמש הממוצע.

נותן השירות ו/או מי מטעמו, יהיה רשאי להפסיק פעילות בכל עת, וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר.

נותן השירות ו/או מי מטעמו יהיה רשאי להעביר פעילות האתר בכל עת לגורם שלישי אשר ייכנס בנעליה.

הנך מתחייב למסור לאתר ו/או למי מטעמו, מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.

נותן השירות ו/או מי מטעמה, לא יהיה אחראי לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.

שמירה על מדיניות אינסטגרם ופייסבוק הינם באחריות המזמין בלבד.

חשוב לומר שיש סיכון בעת שימוש בבוט בחסימת פרופיל האינסטגרם ופייסבוק שלכם.

הדגשה: הפעילות שלנו מדמה פעילות אנושית ברמה המקסימלית.

אין לבצע פעולות במשתמש הפרטי הפעיל בשירות  בצורה ידנית שגם הבוט מבצעפולו/לייק/אנפולו.תגובות פרסום בקבוצות ועוד,

כל שאר הפעולות תוכלו לעשות בצורה חופשיתתגובות, לייקים לתגובות, שליחת הודעות פרטיות, צפייה בסטורי וכו’.

אנחנו מתחייבים בזאת לא להעביר את הסיסמה ואת המידע על פרופיל האינסטגרם שלכם לשום צד גמלבד ספק הבוט עצמו.

אחריות האתר

מסמכים ומאמרים המובאים באתר זה מובאים כדוגמאות כלליות, והם נועדו להתרשמות כללית בלבד. המסמכים והמידע באתר אינם מהווים משום ייעוץ שיווקי או משפטי כזה או אחר, המלצה או הצעה לעשות כל פעולה או שימוש. כל הסתמכות על המידע המוצג באתר נעשית על אחריות המשתמש בלבד.

הנהלת האתר עושה כל מאמץ כדי לעדכן את האתר ולהוסיף תכני העשרה שיעניינו  אתכם, הגולשים. אולם, המידע הכלול באתר עשוי להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות או טעות קולמוס ואין כל אפשרות לצפות מראש את נסיבותיו או עובדותיו.

כל התקשרות בין הלקוח לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעיל האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור (ספאם וכדומה).

מפעיל האתר יהיה רשאי להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשיםהכול, לפי שיקול דעתו המוחלט.

מפעיל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל לקוח שרכש את שירותי האתר וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.

במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, יהא מפעיל האתר, לפי שיקול דעתו, זכאי לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

המשתמש ישפה את מפעיל האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעיל האתר ו/או למי מטעמו על ידי הלקוח כתוצאה מכך שהלקוח לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד גכלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהלקוח מסר לפרסום, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

האתר מכיל קישורים לאתרי מסחר אלקטרוניים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי "האתר" "מעשינו" או מי מטעמו, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: "אתרים אחרים"). אין "האתר" מעשינו "כל שליטה באתרים האחרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם.

האתר "מעשינו"   אינו נושא בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.

כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידו של "האתר" "מעשינו   ו/או מי מטעמו, ו"האתר"מעשינו"   ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים.

בעשותך שימוש באתר הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי "האתר"מעשינו"   בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.

הדין החל על תנאים אלו, על שימוש באתר ועל כל דבר הקשור ו/או נוסע מכך הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל עניין ומחלוקת הנובעים או קשורים לתנאים אלו או לאתר או לשימוש באתר נתונה לבתי המשפט המוסמכים בלבד וכל תביעה תידון בהם בלבד.

*קטין (שלא מלאו לו 18 שנים) אינו יהיה כשיר לבצע רכישות ללא אישור אפוטרופוס(הורים), במידה והנך קטין וביצעת רכישה ללא אישור הורים /אפוטרופוס במרמה (שקר) יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת אישור לביצוע העסקה, ולא תתאפשר ביטול או החזר כספי, במידה והנך קטין והעסקה נרכשה ע"י כרטיס האשראי האישי (של הקטין) תהייה עסקה זו מחייבת ותקפה.

המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל עי אחת מחברות כרטיסי האשראי.

מפעיל האתר אינו מתחייב כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומר לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעיל האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי מפעיל האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויביוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעיל האתר רשאי להמחאות את התחייבויותיו ולהסב זכויותיו, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיו, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.

במקרה כנל יועברו פרטי הלקוח שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש

מדיניות פרטיות

הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לכתובת המייל המפורטת בהסכם זה, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות.

מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים ו/או לצורך התאמת השירות.

האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת עלפי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על פי דין.

בעת השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון וכד') וכן מידע לא פרטי(כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן, היסטוריית גלישה באתר ומחוצה לו ועוד).

האתר יעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:

אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.

שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים.

טיפול במחלוקות.

טיפול בבעיות טכניות.

שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם.

פיקוח על קיום תנאי שימוש אלו והגנה על זכויות החברה.

כל פעולה אחרת המותרת לבעל האתר לפי כל דין.

הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את המידע שמסופק על ידך במאגר המידע של האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים.

בחירה בכפתורצור קשר" ולאחריו מילוי פרטי הלקוח הנדרשים (לרבות שם, מספר טלפון וכו') בשדות הרלוונטיים תאפשר לנותן השירות ליצור קשר ישיר עם הלקוח באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.

האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים להן.

ידוע לך, כי האתר משתמש בקבצי "עוגייה" (cookies) וזאת על מנת שיוכל לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש שלך בו, על ביצועי האתר, ולשפר את חווית השימוש שלך. מדובר במידע שנאסף באופן אוטומטי על ידי איסוף נתונים המסודרים ברשומות האתר ("לוגים") וכולל גם היסטוריית גלישה של המשתמש באתר ומחוצה לו.

בעלות בקניין הרוחני

הנך מתחייב לעלות לאתר אך ורק תכנים אשר פרסומם על ידך הינם ברשות ובסמכות.

הנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של בעל האתר ו/או של המשתמשים ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.

חל איסור מוחלט לפרסם באתר, בשירותיו ובפורומים שיפעיל ו/או בקבוצות ברשתות החברתיות תוכן אשר פוגע בזכויות צד ג', לרבות הפרת זכויות יוצרים, זכות מוסרית, סימן מסחרי, פטנט וכיוצ"ב.

כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר ו/או הטכנולוגיה ו/או שיטות הפרסום הינם בבעלות בעל האתר ומוגנים עלפי כל דין, לרבות, החשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק עלידי המשתמשים וכדומה.

חזקה שהתכנים באתרהינם בבעלות בלעדית של בעל האתר, אלא אם שויכו ללוגו או לסימן מסחרי של אחר.

כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.

הגבלת זכות ביטול ההזמנה והחזר כספי

הנך מצהיר כי התקשרות זו הינה למטרות מסחריות ולא צרכניות. אולם ככל שייקבע ע"י רשות מוסמכת כי על ההתקשרות חל חוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), יחולו הוראות ס'14ג' ו14ג1 לחוק הגנת הצרכן כדלקמן:

המחירים המוצגים בשירותים, תנאי השימוש, מספר התשלומים וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתו הבלעדי של מפעיל האתר, אשר יהא רשאי לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעיל האתר אינו נותן כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והשירות לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמות נפש וכיוב שייגרמו ללקוח או לרכוש הלקוח עקב כך. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

אלא אם הוכיח הלקוח אחרת, כל הזמנת תכנים לפי פרטי הזיהוי של הלקוח תיחשב כפעולה אשר בוצעה עלידי הלקוח עצמו

יובהר:

בעל האתר מתחיל פעילות מיד לאחר אישור הרכישה, ואין באפשרותו לבטל פעילויות אלו.

לצורך אספקת השירותים בעל האתר רוכש שירותים ייעודיים מצדדים שלישיים מיד עם אישור הרכישה, ולכן העסקה אינה ניתנת לביטול.

האמור לעיל ניתן למען הסר ספק, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי.

זכות הביטול לעיל תקפה ביחס לצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, אך אינה תקפה או קיימת למי שאינו צרכן.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את בעל האתר ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט ריאליות, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו או את הדין, או עקב עשיית מעשה או מחדל ע"י המשתמש ואשר ישויך לבעל האתר או מי מטעמו.

כל שכן, במידה ותפר את תנאי השימוש אלו, בעל האתר יהיה זכאי לחשוף את שמך ואת פרטיך הידועים לו אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

מקום השיפוט

כל מחלוקת בין הלקוח/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך במחוז מרכז בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.

הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים

כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו, אך ורק בעת קבלתם לבעל האתר בכתובת: שליו 4, דירה 34 נתיבות ובדוא"ל: hello@maaseinu.co.il.

המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של המשתמש תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.

דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.