תנאי שימוש ורכישת שירותי אוטומציה

כללי
שירותי קידום העוקבים מבית מעשינו גרופ (להלן: "נותן השירות"), מספק שירותי מדיה ושיווק לחברות ו/ או לקוחות עסקיים במסגרת הדיגיטל והרשתות החברתיות – פייסבוק ו/או אינסטגרם ו/או טיקטוק (להלן: "הרשתות החברתיות"), באמצעות שירותי אוטומציה חכמה.
מזמין השירות (להלן: "המזמין"), מתקשר עם נותן השירות לצורך קבלת שירותי האוטומציה שמטרתם הגדלת החשיפה לקהל עוקבים רלוונטיים, על ידי שימוש בכלים שיווקיים אוטומטיים מתקדמים, המאפשר ניהול חשבונות במדיה בצורה יעילה ואפקטיבית (להלן: "שירותי האוטומציה").
הצהרות והתחייבויות המזמין
2.1.המזמין מצהיר כי שמירה על מדיניות הרשתות החברתיות, הינה באחריותו הבלעדית, וכי הוא מודע לסיכון הכרוך בסטייה ממדיניות זו, שיכולה להתבטא בסנקציות מטעמן, נותן השירות אינו נושא באחריות לכך.
2.2.המזמין מצהיר כי הוא מודע לסיכון הכרוך בעת שימוש בשירותי האוטומציה שיכולים להתבטא בחסימת הדף העסקי ברשתות החברתיות (להלן: "הדף העסקי") – על כל המשתמע. למזמין לא תהיה כל טענה בעניין, כלפי נותן השירות.
2.3.המזמין מודע לכך שפעולות שירותי האוטומציה מיועדות למשתמשים שהוגדרו כקהל היעד, כפי שהוגדרו בטופס האיפיון שמולא על ידי המזמין במעמד תחילת ההתקשרות.
2.4. נתוני האיפיון, ניתנים לשינוי על ידי עדכון טופס האיפיון למול נותן השירות. שינוי האיפיון יבוצע באמצעות פתיחת קריאה לשירות הלקוחות של נותן השירות, ויבוצע בתוך 3 ימי עסקים, וכפוף לשיקול דעתו המקצועי של נותן השירות.
2.5.המזמין מתחייב שלא לבצע כל פעולה בדף העסקי אשר מבוצעת על ידי שירותי האוטומציה בצורה ידנית- פולו/לייק/אנפולו/תגובות/פרסום בקבוצות וכיוצ"ב. המזמין מודע כי במידה ויבצע פעולות באופן ידני במקביל לשירותי האוטומציה, הוא מגדיל היתכנות של חסימת הדף העסקי. לנותן השירות לא תהא כל אחריות על כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
2.6.המזמין מצהיר כי ידוע לו שנותן השירות אינו מתחייב להגדלת כמות העוקבים בדף העסקי, וכן כי שירותי האוטומציה לבדם, אין בהם בכדי להביא את הדף העסקי למטרות וליעדים שהוגדרו במעמד ההתקשרות בין הצדדים.
2.7.המזמין מצהיר כי הוא מודע לכך שתחום העסק ו/או איכות תוכן הדף העסקי הם שיקבעו בין היתר, את הצלחת פעולות שירותי האוטומציה.
2.8.המזמין מתחייב לוודא, בעת רכישת השירות מנותן השירות, כי כתובת הדואר האלקטרוני, ומספר הטלפון המעודכנים בחשבון הינם פעילים וניתנים לגישה.
הצהרות ואחריות נותן השירות
3.1.נותן השירות מתחייב לספק למזמין שירותי אוטומציה שתפקידם להגדיל את חשיפת הדף העסקי, לקהל העוקבים הרלוונטיים, בהתאם לטופס האפיון שמולא ע"י המזמין בעת הרכישה.
3.2.נותן השירות מצהיר כי שירותי האוטומציה מדמים פעילות אנושית ברמה המקסימלית, ויודעים לפעול בהתאם לכללים הנהוגים ברשתות החברתיות, המאפשרים למזמין שיווק יעיל על ידי חיסכון בזמן, ופניות ליצירת תוכן ואינטראקציה עם קהל העוקבים בדף העסקי.
3.3.נותן השירות מתחייב שלא לעשות כל שימוש בפרטי הדף העסקי, לרבות סיסמת הכניסה, מלבד לצרכי השימוש בשירותי האוטומציה.
3.4.נותן השירות לא יהיה אחראי לאיחור או שיבוש בגין תקלות ברשת האינטרנט ו/או בשרתי נותן השירות שאינן בשליטת נותן השירות ושתגרומנה להפרעה בצפייה באתר.
3.5.במקרה של תקלות טכניות יהיה נותן השירות מחויב לספק למזמין מיד בתום התקלה את השירות, ללא כל פיצוי, זיכוי או טענה מכל סוג אחר.

התמורה
4.1.כנגד מילוי התחייבויות נותן השירות בהתאם להתקשרות זו, מתחייב המזמין לשלם לנותן השירות תשלום חודשי בסך 450 ₪ (להלן: "התשלום החודשי"). לחילופין, גובה התשלום החודשי יקבע על ידי נותן השירות, בהתאם לחבילה הנרכשת במעמד ההתקשרות.
4.2.התשלום החודשי ישולם על ידי המזמין באמצעות העברה בנקאית לחשבון נותן השירות / אפליקציית תשלום/ סליקת אשראי.
4.3.עיכוב בביצוע התשלום מעל 24 שעות מצד המזמין, יאפשר לנותן השירות לעצור את הפעילות וזאת עד להסדרת התשלום החודשי.
4.4.כל עיכוב בהעברת התשלום, יגרור ריבית פיגורים מקסימאלית בהתאם לכל דין.
4.5.סעיף 4 לעיל על כל סעיפי המשנה שבו הינם סעיפים יסודיים להתקשרות זו, והפרתם תאפשר לנותן השירות להפסיק את ההתקשרות לאלתר ללא הודעה מוקדמת.

תקופת ההתקשרות
5.1.ההתקשרות תיכנס לתוקפה מעת אישור המזמין את תנאי השימוש כפי שהוגדרו בטופס זה, ויעמוד בתוקפו כל עוד מי מהצדדים לא הביא לסיומו בהתאם לסעיף 5.2.
5.2.כל צד רשאי להביא את התקשרות הצדדים לידי סיום בכל עת, וזאת בהודעה בכתב שתינתן לצד השני 14 ימים מראש (להלן: "הודעה על סיום התקשרות"). היה והמזמין לא יפעל בהתאם להתחייבות זו, יחויב המזמין בתשלום מחצית חודש שירותים בהתאם לתנאים אלו.
שונות
6.1.שירות הלקוחות של נותן השירות יפעל בימים א-ה בין השעות 10:00 – 17:00. המזמין יפנה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: hello@maaseinu.co.il ו/או הודעת וואצאפ לטלפון שמספרו- 050-4655-265. המזמין יפנה לנותן השירות תוך ציון פרטיו המלאים, ופירוט סיבת הפנייה. נותן השירות מתחייב לטפל בפנייה באופן יעיל עד 3 ימי עסקים.
6.2.הדין החל על שימוש בשירותים, או הנובע מכך הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל עניין ומחלוקת הנובעים או הקשורים לשירותים ולתנאי השימוש בהם, נתונה לבית המשפט המוסמך בלבד.
6.3.תנאי השימוש ממצים כל מצג, זיכרון דברים, התחייבות בין משתמע ובין במפורש, בין בע"פ ובין בכתב, שניתנו ע"י צד כלשהו למשנהו. כל שינוי של תנאי ההתקשרות ייעשה בכתב וייחתם על ידי הצדדים. לא יהיה כל תוקף לשינוי בעל פה של התנאים.
6.4.תנאי ההתקשרות קובעים תשלום חודשי שנקבע בעת אישורו וכפוף לשינויים ביחס לתמורה בהתאם לשיקול דעת נותן השירות. ככל ויוחלט על שינוי רכיב התמורה כאמור, מתחייב נותן השירות להודיע למזמין בכתב וללא כל דיחוי על שינוי זה, והתנאים יעודכנו בכפוף לסעיף 6.4 להלן.
6.5.שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תיחשב כוויתור על איזה מזכויותיו על פי תנאים אלו או על פי כל דין, או כוויתור או כהסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי על ידי הצד האחר או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול, או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב.

אישור והסכמה לתנאי השימוש
7.1.תנאי השימוש לעיל מהווים את ההסכמות המלאות בין המזמין לנותן השירות בכל הנוגע לאופן השירותים.
7.2.עם אישור תנאי ההתקשרות לעיל, מאשר המזמין את כניסת תנאי שימוש אלו לתוקפם.